”Түмэн Шувуут“ IPO

Үнэт цаас гаргагч ”Түмэн Шувуут“ IPO
Үнэт цаасны төрөл Энгийн хувьцаа
Нийт гаргах хувьцааны тоо 200,000,000 ширхэг
Олон нийтэд санал болгох хувьцааны тоо  50,000,000 ширхэг
Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ 200 төгрөг
Олон нийтээс татан төвлөрүүлэх дүн 10,000,000,000 төгрөг
Захиалга авах хугацаа: 2019/01/15 – 2019/01/31

Танилцуулга татаж авах

Түмэн шувуут (3689 downloads)