Үнэт цаас, Зах зээлийн нэр томъёоны Анлги – Монгол тайлбар толь

 • Account balance – Дансны үлдэгдэл
 • Account holder – Данс эзэмшигч
 • Account receivable – Хүлээгдэж байгаа орлого
 • Annual percentage rate – Жилийн хүүгийн хувь
 • Account statement – Дансны хуулга
 • Account transfer – Дансны шилжүүлэг
 • Accumulated fund – Хуримтлагдсан сан
 • Acquiring company – Эзэмшигч компани
 • Active portfolio – Идэвхтэй багц
 • Active ratios – Үйл ажиллагааны харьцаа
 • Acquisition and Deposition – худалдан авах,байршуулах

 • Back-up center – Аюулаас урьдчилан сэргийлсэн нөөц төв

Tab 3 Content Goes Here.
Tab 4 Content Goes Here.
Tab 4 Content Goes Here.
Tab 2 Content Goes Here.
Tab 3 Content Goes Here.
Tab 4 Content Goes Here.