Санхүүгийн Товчилсон Үгүүд

ААНБ Аж ахуйн нэгж байгууллага
ААНОАТ Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
ББСБ Банк бус санхүүгийн байгууллага
БДК Брокер, дилерийн компани
БСБ Банк санхүүгийн байгууллага
ВЗЗ Валютын зах зээл
ЖДҮ Жижиг дунд үйлдвэр
ЗБДС Зээлийн батлан даалтын сан
ЗГ Засгийн газар
ЗГҮЦ Засгийн газрын үнэт цаас
МЗЗ Мөнгөний зах зээл
МХБ Монголын хөрөнгийн бирж
МЭД Малын эрсдэлийн даатгал
НД Нийгмийн даатгал
НДШ Нийгмийн даатгалын шимтгэл
НӨАТ Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
СЗХ Санхүүгийн зохицуулах хороо
ҮЦТТТХТ Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв
ХДК Хадгаламжийн даатгалын корпораци
ХЗЗ Хөрөнгийн зах зээл
ХЗХ Хадгаламж зээлийн хоршоо
ХҮИ Хэрэглээний үнийн индекс
ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
ХХОАТ Хувь хүний орлогын албан татвар
XK Хувьцаат компани