Мөнгөний бодлого гэж юу вэ?

Мөнгөний бодлогын зорилго нь мөнгөний нийлүүлэлтийг зохицуулах замаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох, инфляцийг тогтворжуулах болон бүрэн ажил эрхлэлтийг хангахад оршино.

Мөнгөний нийлүүлэлтийн дараах үндсэн арга хэрэгслүүд байдаг.

Шууд арга

  • Банкинд олгох зээлийн хэмжээг тогтоох
  • Банкнаас олгох зээлийн үлдэгдэлд хязгаарлалт хийх

Шууд бус арга

  • Заавал байлгах нөөцийн хувийг тогтоох
  • Нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагааг явуулах
  • Хүүний нэгдсэн бодлого явуулах (Төв банкны зээл, үнэт цаас)