Мөнгөн урсгалын тайлан гэж юу вэ?

Мөнгөн урсгалын тайлан гэж юу вэ?

Бэлэн мөнгөний өсөлт/бууралтыг тооцно, Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь 3 хэсгээс бүрдэнэ.

  1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ.
    Байгууллагын эрхэлж буй үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой мөнгөн гүйлгээ багтана.
  2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ.
    Богино ба урт хугацаат хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн бус хөрөнгийн худалдан авалт, борлуулалтаас бий болсон мөнгөн гүйлгээг харуулна.
  3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ.
    Байгууллагын эзэмшигчдийн өмчтэй холбоотой мөнгөн гүйлгээ, зээлдүүлэгчдээс урт, богино хугацаагаар мөнгө зээлэх, зээл төлөх үед бий болсон мөнгөн гүйлгээг харуулна.

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого

Бусад мөнгөн орлого

Ажиллагчдад төлсөн

Бусад мөнгөн зарлага

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого

Хүлээн авсан хүүний орлого

Хүлээн авсан ногдол ашиг

Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

Бусад

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө

Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн

Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн

Төлсөн ногдол ашиг

Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал