Бүртгэлтэй Хувьцаат Компаниуд

Year | amCharts

Бүртгэлтэй хувьцаат компани


Нийт 228
Төрийн өмчит 19
Төрийн өмчийн оролцоотой 15
Хувийн өмчийн 194
МХБ-ийн бүртгэлийн I ангилал 7
МХБ-ийн бүртгэлийн II ангилал 46
МХБ-ийн бүртгэлийн III ангилал 175