IPO gej yu ve

IPO /Initial Public Offering/  гэдэг нь компани анх удаа хувьцаагаа олон нийтэд санал болгох” гэсэн үг юм.

Өөрөөр хэлбэл, цөөн тооны хөрөнгө оруулагчидтай байсан ХХК компани өөрийн хувьцааг олон нийтэд нээлттэй санал болгож худалдах үйл ажиллагаа.

Эрх зүйн талаас нь авч үзвэл, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ХХК) хэлбэрээ өөрчилж, хувьцаат компани (ХК) болж байгаа хэрэг.

Андеррайтер гэж хэн бэ?

ХХК компани хөрөнгийн зах зээл дээр анхлан гарахдаа андеррайтерийн тусламжтайгаар гардаг, тэгвэл андеррайтер компанид хэрхэн тусалдаг вэ?

IPO гэдэг юу болохыг мэдчихлээ, тэгвэл таны дараагийн алхам юу вэ?

Дараагийн алхам

Цахим сургалт

Хувьцаа анхан, дунд шатны сургалт 101

Үнэлгээ
♥♥♥♥♥

Түвшин
Анхан – Дунд шат

Багш
Ганбат Дашдэлэг