ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭ, НОГДОЛ АШИГ

ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ2022 Q1 20212020201920182017
Хаалтын ханш
Нийт хувьцааны тоо
Зах зээлийн үнэлгээ
Ногдол ашиг
Ногдол ашиг (өгөөж)

ХУВЬЦААНЫ ХАРЬЦАА (RATIO)

ХАРЬЦАA2022 Q220212020201920182017
P/E харьцаа
EPS харьцаа
PB харьцаа
Price/Sales харьцаа

БАЛАНС ЕРѲНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хөрөнгѳ ба ѳр2022 Q220212020201920182017
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
Нийт хөрөнгийн дүн
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн
Өр төлбөрийн нийт дүн

ОРЛОГО ЕРѲНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ