Эрдэнэ Ресурс IPO, Erdene Resource IPO 2018

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн нь Канад улсын хууль тогтоомжийн дагуу 2000 оны 7 сарын 14-нд байгуулагдан, Монгол Улсад ашигт малтмалын ордын хайгуул, төсөл хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг 2002 оноос эрхэлж эхэлсэн. Голлох үйл ажиллагаа нь өндөр агууламж бүхий томоохон алт болон алт-зэсийн ордуудыг бага зардлаар нээн илрүүлэхэд төвлөрдөг.

Үнэт цаасны гаргагчийн товч мэдээлэл:

Монгол дахь охин компани Эрдэнэ Монгол ХХК
Торонтогийн биржид бүртгэгдсэн / TSX:ERD 2004.06.22
Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Эрдсийн хайгуул, төсөл хѳгжүүлэлт
Зах зээлд арилжигдаж буй хувьцааны тоо: 146,400,586 Энгийн хувьцаа

Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй төслүүд

 

•       Баян Хөндийн алтны төсөл,

•       Алтан Нар алт-полиметалын төсөл,

•       Алтан Сум алт-мөнгөний төсөл,

•       Зуун Мод молибден-зэсийн төсөл,

•       Хөвийн Хар зэс-мөнгөний төсөл,

•       Улаан зэс-порфирын хайгуул,

•       Бусад анхан шатны хайгуулын төслүүд

 Үнэт цаасны товч мэдээлэл:

Хувьцаа гаргагч  Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн
Хувьцааны төрөл   Энгийн хувьцаа
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ   2,56 тэрбум төгрөг
МХБ-ээр дамжуулан нийтэд санал болгох хувь   2.7%
Нийтэд санал болгох хувьцааны тоо 4,000,000 ширхэг
Нийтэд санал болгох үнэ   640 төгрөг
Арилжаалах арга хэлбэр   Тогтоосон үнийн арга
Захиалга авах хугацаа   2018.05.29 – 2018.06.14
Тэргүүлэгч андеррайтар  “БиДиСЕК ҮЦК” ХК
Хамтрагч андеррайтар “Голомт Капитал ҮЦК” ХХК,