Хувьцаа

Энгийн Хувьцаа

Энгийн хувьцаа гэдэг нь тухайн нэг компанийн ѳмчийн тодорхой хувийг хэлэх бѳгѳѳд хувьцаа эзэмшигч нь хувьцааг нь эзэмшиж буй компанийн талаарх мэдээллийг шаардах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, хувьцаагаа эргүүлэн тухайн компанид худалдах, бэлэглэх, ѳвлүүлэх, хүсвэл компаний удирдлагад нээрээ дэвшүүлэх бүрэн эрхтэй байдаг.

[notification type=”alert-success” close=”false” ]
Үндсэн эрх:

  • Давуу эрхиыб хувьцааны ногдол ашгийг тѳлсний дараа компаниац хэрвээ тухайн жилд ногдол ашиг хувиарлахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд ногдол ашиг авах.
  • Хэрвээ компани татан буугдсан бол эд хѳрѳнгийг худалдаалснаас олсон орлогоос зээлдүүлэгч эсвэл давуу эрхиын хувьцаа эзэмшигчдийн дараагаар боломжит ногдох хувиа авах

[/notification]