Бонд

Бондын төрөлүүд

Бонд гаргахыг сонирхож байгаа компани бондын 4 төрлийн арга хэлбэрийг ашиглан гаргах замаар хөрөнгийн захаас хөрөнгө босгож болно.

Мөн бас хүүгийн төлбөр хийх хугацааг тогоож болдог.

Бондын хэлбэрээс хамаарч:

 • Энгийн бонд
  Тогтоосон хугацаанд хүүгийн төлбөрийг төлөх, хугацааны эцэст үндсэн төлбөрийг эргүүлэн төлөх нөхөцөлтэй бонд.
 • Хөрвөх бонд
  Бондын хугацаа дуусахад тодорхой тооны хувьцаа эсвэл бонд эзэмших эрх олгодог.
 • Тэг хүүтэй бонд
  Бондын нэрэлсэн үнээр доогуур хямдруулсан үнээр гаргадаг хүүгүй бондыг хэлнэ.
 • Буцаан дуудах бонд
  Бонд гаргасан компани бондоо эргүүлэн худалдан авах нөхцөлтэй гаргаж байгаа бондыг хэлнэ.
 • Буцаан худалдан авахыг шаардах нөхцөлтэй бонд
  Энэ нь бонд худалдан авсан хөрөнгө оруулагч уг бондыг хугацаанаас нь өмнө буцаан худалдан авахыг тухайн компаниас шаардаг эрхтэй байх нөхцөлтэйгээр гаргаж буй бонд юм.

гэх мэт олон төрөл байдаг.