Хууль

Холбогдох хуулууд

01.САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 02.ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) 03.КОМПАНИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 04.ХОРШООНЫ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 05.БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 06.ДААТГАЛЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 07.БАНК ЭРХ БҮХИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖ ТӨЛБӨР...

Read more

Хууль

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ ЕРӨНХИЙ АНГИ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилго 1.Энэ хуулийн зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон...

Read more