IPO

Нэмэлт хувьцаа гаргах

Нэмэлт хувьцааг 3 төрлийн арга хэлбэрийг ашиглан гаргах замаар хөрөнгийн захаас хөрөнгө дахин босгож болно. Тогтоосон үнээр санал болгох Хувьцаа гаргагчийн тогтоосон тодорхой үнээр санал болгон хөрөнгө оруулагчдад арилжих үйл ажиллагаа Үнэ хаялцуулах дуудлага арилжаа Олон нийтэд санал...

Read more

12