ҮЦК

ГОЛОМТ СЕКЮРИТИЗ ҮЦК

ГОЛОМТ СЕКЮРИТИЗ ҮЦК Голомт Секюритиз үнэт цаасны компани нь 2012 оны 5-р сарын 24-ний өдөр Монгол улсын шилдэг банкнуудын томоохон төлөөлөл болох Голомт банкны 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай охин компани болон байгуулагдсан бөгөөд брокерийн болон...

Read more

Хувьцаа

Хувьцааны үнэлгээ

Хувьцааны үнэлгээг хоёр байдлаар тогоож болно. Хувьцааны үнэлгээг зарим төрлийн бэлэн мөнгөний урсгал, борлуулалт эсвэл үндсэн орлогын судалгаа, дүгнэлтээр гарган тогтоодог. Хувьцааны ханшид нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд: Дотоод хүчин зүйл: Компанийн удирдлага Компанийн санхүүгийн чадавхи Компанийн үйл...

Read more

12