Read More
Үнэт цаасны зах зээл

Санхүүгийн зах зээл гэж юу вэ?

Хөрөнгийн илүүдэлтэй эсвэл боломжтой хэсэгт үүссэн биет бус хөрөнгийн хуримтлалыг хөрөнгийн эх  үүсвэр дутагдалтай байгаа хэсэгт хөрөнгө оруулалт болгон хувиргах нөхцөлийг бүрдүүлдэг систем юм.

Read more