Хувьцаа

Хувьцааны үнэлгээ

Хувьцааны үнэлгээг хоёр байдлаар тогоож болно. Хувьцааны үнэлгээг зарим төрлийн бэлэн мөнгөний урсгал, борлуулалт эсвэл үндсэн орлогын судалгаа, дүгнэлтээр гарган тогтоодог.

Хувьцааны ханшид нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд:

Дотоод хүчин зүйл:

  • Компанийн удирдлага
  • Компанийн санхүүгийн чадавхи
  • Компанийн үйл ажиллагаа
  • Мэдээлэл

Гадаад хүчин зүйл:

  • Тухайн компанийн салбарын өсөлт
  • Эдийн засаг, инфляци
  • Гадаад улс орнуудын эдийн засгийн байдал
  • Зах зээлийн хандлага