fbpx

Хувьцааны үнэлгээ

Published by ganbat on

Хувьцааны үнэлгээг хоёр байдлаар тогоож болно. Хувьцааны үнэлгээг зарим төрлийн бэлэн мөнгөний урсгал, борлуулалт эсвэл үндсэн орлогын судалгаа, дүгнэлтээр гарган тогтоодог.

Хувьцааны ханшид нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд:

Дотоод хүчин зүйл:

  • Компанийн удирдлага
  • Компанийн санхүүгийн чадавхи
  • Компанийн үйл ажиллагаа
  • Мэдээлэл

Гадаад хүчин зүйл:

  • Тухайн компанийн салбарын өсөлт
  • Эдийн засаг, инфляци
  • Гадаад улс орнуудын эдийн засгийн байдал
  • Зах зээлийн хандлага